بستن
بنر صفخات داخلی

ارزیابی مهندس برتر

« داده های ثبت شده در این نظرسنجی به طور کامل محرمانه خواهد بود.»
ا ثبت پیشنهادات و انتقادات خویش ما را در برگزاری بهتر نظر سنجی انتخاب کارکنان برتر یاری دهید.
با کلیک بر "پیشنهاد و انتقادشما" به ما بازخورد دهید.

 
پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
بهره برداری
HD

پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
بهره برداری 
UT
پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد مهندسی فرآیند

پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
مهندسی عمومی
پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
برنامه ریزی تعمیرات

پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
تعمیرات مکانیک
پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد تعمیرات ابزار دقیق و کنترل
پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
تعمیرات برق و تهویه
پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
بسته بندی

پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر
روسا، معاونین واحد ها و کشیکان ارشد


پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
سرویس های تعمیراتی


پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
آزمایشگاه

پرسشنامه ارزیابی مهندس برتر واحد
بازرسی فنی


پرسش نامه ارزیابی مهندس برتر 
واحد فنآوری اطلاعات و ارتباطات