بستن
بنر صفخات داخلی

بازدید مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

جمعی از مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با حضور در شرکت پلیمر کرمانشاه از این مجتمع بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت های حفاظتی زیست محیطی آن آشنا شدند، مشاهده واحد پسآب، آنالایزر های برخط دود و آب  مجتمع از برنامه های این بازدید بود. همکاران محترم اداره امور HSE  و بهره برداری، چگونگی فرآیند تسویه فاضلآب و روش کار آنالایزرهای برخط را برای بازدید کنندگان شرح دادند.