بستن
بنر صفخات داخلی

برگزیدن شرکت پلیمر کرمانشاه به عنوان صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران


برای سومین سال پیاپی به سبب تلاش های مستمر کارکنان و مجموعه مدیریت شرکت  از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به شرکت پلیمر کرمانشاه تندیس سیمین و لوح صنعت سبز اهدا گردید و این شرکت به عنوانی یکی از شرکت های برتر حافظ محیط زیست معرفی گردید.